Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany przez IZ PO WER wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014-2020, która będzie obowiązywała dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów...

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Szanowni Państwo. poniżej zamieszczamy link do filmu pt.: "Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków". https://www.youtube.com/watch?v=KZpk3FCkLuc&list=PLSoHIHWmvfwokyDu-5X14tsOfpt-8TCqV ...

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP w ramach PO WER na 2018 rok

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 08 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ...

Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie...

Prace nad nową wersją PO WER

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2017) 8857 zmieniającą decyzję C(2014)10129 zatwredzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja,...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu w ramach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER . Dokument stanowi interperetację Wytyczmych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Wyniki oceny merytorycznej konkursu nr konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej Lista projektów spełniających kryteria weryfikowane...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17. Lista podpisanych umów ...

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok. Harmonogram naboru PO WER 2018/ Roczny Plan Działań PO...

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11.20-002/17

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu oraz załącznikiem Nr 9. Załączniki: Komunikat z dnia 22.09.2017 r. ...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Zaproszenie   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 19.09.2017 r. Regulamin konkursu -...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 oraz listę członków Komisji Oceny Projektów. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 ...

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Szanowni Państwo Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Potencjalnymi beneficjentami są: - organizacje medialne/agencje informacyjne...

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak...

Aktualizacja Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok (wersja z 22 czerwca 2017 r.). ...

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17.   ...

Znowelizowane wytyczne w zakresie postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 2 Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty...

Lista podpisanych umów projektów pozakonkursowych pup wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, w załaczeniu przekazujemy listę  projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17 ogłoszonego przez WUP w Białymstoku w...

Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach POWER oraz RPOWP . Ponad 41 mln zł na przedsięwzięcia rynku pracy!

  Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Zaproszenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zaprasza na: „Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Wyświetlanie 1 - 25 z 88 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25