Wyniki oceny merytorycznej konkursu nr konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej Lista projektów spełniających kryteria weryfikowane...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17. Lista podpisanych umów ...

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok. Harmonogram naboru PO WER 2018/ Roczny Plan Działań PO...

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11.20-002/17

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu oraz załącznikiem Nr 9. Załączniki: Komunikat z dnia 22.09.2017 r. ...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Zaproszenie   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 19.09.2017 r. Regulamin konkursu -...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 oraz listę członków Komisji Oceny Projektów. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 ...

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Szanowni Państwo Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Potencjalnymi beneficjentami są: - organizacje medialne/agencje informacyjne...

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak...

Aktualizacja Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok (wersja z 22 czerwca 2017 r.). ...

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17.   ...

Znowelizowane wytyczne w zakresie postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 2 Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty...

Lista podpisanych umów projektów pozakonkursowych pup wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, w załaczeniu przekazujemy listę  projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17 ogłoszonego przez WUP w Białymstoku w...

Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach POWER oraz RPOWP . Ponad 41 mln zł na przedsięwzięcia rynku pracy!

  Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Zaproszenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zaprasza na: „Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 28 marca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie...

Pokaż swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017!

  Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom...

Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków EFS

Warszawa, styczeń 2017 r.   Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz...

Informacja o zmianie w regulaminie naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17

  Zmiany do naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Instytucja Pośrednicząca PO WER 2014-2020) informuje, iż w związku z usankcjonowaniem realizacji...

Ogłoszenie o naborze wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17   W RAMACH OSI...

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym  dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na 2017 rok. ...

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

  Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) szkolenie „Zasady realizacji projektów partnerskich w PO WER". Z dniem  16...

Wyświetlanie 1 - 25 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25