Wiadomości

Zaproszenie   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 19.09.2017 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 19.09.2017 r . ...

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 oraz listę członków Komisji Oceny Projektów. Załączniki Lista projektow wybranych do...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe ,...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości