Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 28 marca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , ...

  Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie 18 – 21 maja 2017 roku. Na czym...

Warszawa, styczeń 2017 r.   Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji...

  Zmiany do naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Instytucja Pośrednicząca PO WER 2014-2020) informuje, iż w związku z usankcjonowaniem realizacji naborów jedynie z uwzględnieniem elektronicznej formy składania wniosków o dofinansowanie projektów z...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości