Wiadomości

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 2 Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 Wytyczne stosowane są od dnia ogłoszenia komunikatu, tj. od 18 maja 2017 r. ...

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA...

Szanowni Państwo, w załaczeniu przekazujemy listę  projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17 ogłoszonego przez WUP w Białymstoku w ramach PO WER 2014-2020.   ...

  Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepracujących Ponad 41 mln zł na...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości