Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) prowadzony jest na terenie całego kraju. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

W PO WER, część działań realizowanych jest centralnie, a część regionalnie. W pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, w szczególności nie uczących się, nie kształcących i nie szkolących (tzw. kategoria NEET). W województwie podlaskim instytucją odpowiedzialną za nabory wniosków i wybór projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.


Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, do jego kompetencji należy wdrażanie działań:

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym – projekty pozakonkursowe,
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Kwota przeznaczona na cały okres realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 to 48 837 901 euro, w tym:
- 41 512 216 euro na projekty pozakonkursowe PUP,
- 7 325 685 euro na projekty konkursowe.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty.

Kto może uczestniczyć w realizowanych projektach
Uczestnikiem projektu w ramach działań regionalnych I Osi Priorytetowej może być osoba młoda, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat włącznie, pozostająca bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoba niezarejestrowana w urzędach pracy.
Kategoria NEET dotyczy osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)

  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

 
Uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim możliwość:
- podniesienia swoich kwalifikacji,
- uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych,
- przyuczenia do zawodu lub stażu,
- otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- dobrej jakości oferty zatrudnienia.
 
Kto może starać się o środki na projekty
W ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o środki na finansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Powiatowe Urzędy Pracy.

  • dla projektów konkursowych w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Instytucje Rynku Pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- publiczne służby zatrudnienia,
- ochotnicze hufce pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje partnerstwa lokalnego,
- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy ( zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).
 
 
Na co można otrzymać środki
Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w pierwszej Osi Priorytetowej, można otrzymać środki na wsparcie osób młodych (15-29) poprzez następujące instrumenty i usługi rynku pracy:
 
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obowiązkowe wsparcie):
- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

W jaki sposób można otrzymać środki na realizację projektów
 
Wnioski o wsparcie z POWER składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w ogłoszonych konkursach naborów wniosków. Nabory wniosków znajdują się w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów",  gdzie znajdziesz Regulamin i inne niezbędne dokumenty potrzebne do napisania projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w formularzu za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku możesz udać się do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub do Punktu Kontaktowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w którym wykwalifikowany konsultant udzieli Tobie bezpłatnej porady. Możesz również przyjść na spotkanie informacyjne poświęcone konkretnemu konkursowi. Informacja o terminie i miejscu spotkania informacyjnego zamieszczana jest w zakładkach „Wiadomości" oraz „Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach".